Hakaret Suçu ve Cezası

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.


*Hakaret suçuyla karşı karşıya kalmanız halinde uzman bir ceza avukatı ile çalışmanız menfaatinize olacaktır. Asır Hukuk Bürosu olarak uzman avukatlarımız eşliğinde kanun,tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca yargıtay kararları ışığında her somut olaya uygun çözümler üretmek için sizlere hizmet vermekteyiz.

9 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

TCK’nın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenen kasten öldürme suçu ve cezası temel hali TCK’nın 81. maddesinde, nitelikli hali ise 82. mad

Kasten yaralama suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda kişilere karşı suçlar başlıklı kısmın 2. bölümü olan vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. Kasten yaralama Madde